مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 7، شماره 28

 1. بررسي علل مصرف نامنظم قطره آهن در كودكان 24-6 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني اراك در سال 1383
  فاطمه دره، محبوبه سجادي
 2. مقايسه ميزان استرس اكسيداتيو در افراد سيگاري و غير سيگاري
  اكرم رنجبر، هاجر رجبيان، يحيي زند، الهه ميرزا زاده، اكرم اسماعيلي، سارا قاسمي نژاد، علي اكبر ملكي راد
 3. شيوع ديابت در افراد بالاي 19 سال استان هاي اصفهان و مركزي در سال 1380: برگرفته از طرح قلب سالم اصفهان
  معصومه صادقي، سيد نورالدين مويدي، حميدرضا روح افزا، عبدالمهدي بقائي، صديقه عسگري، پژمان عقدك، فيروزه سجادي
 4. تعيين اثر آموزش تغذيه تكميلي توسط پزشك بر وزن اطفال 24-6 ماهه داراي اختلال رشد
  منيژه كهبازي، علي چهرئي
 5. مقايسه ميزان بروز ديابت قندي در جانبازان اعصاب و روان تحت درمان با داروهاي ضد جنون قديمي و داروهاي ضد جنون جديد
  سعيد منصوري، عباس عطاري، مسعود اميني، رضا باقريان
 6. اثر تجويز خوراكي اسيدهاي چرب سيس و ترانس بر روند ايجاد كيندلينگ شيميايي با پنتيلن تترازول در موش هاي صحرائي
  محمودرضا نخعي، سيدولي رضويه، رضا مهدوي، محمدرضا پاليزوان، سيروس مددي نوعي
 7. بررسي تاثير تزريق موضعي آب مقطر در ناحيه ساكرال بر درد زايمان ناحيه تحتاني كمر
  كتايون وكيليان
 8. گزارش سري موارد استفاده از فلپ راني خلفي جانبي جهت پوشاندن ضايعات پروگسيمال زانو
  صدرالله معتمد، بهزاد خوروش