مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 7، شماره 29

 1. تعيين ارتباط بين استعمال سيگار توسط پدر و نسبت جنسيت فرزند
  نسرين روزبهاني، فرشته نارنجي، شراره خسروي، مهتاب عطارها، معصومه هاشمي، جمشيد مومني اصفهاني
 2. اثر تجويز خوراكي برگ چغندر بر ميزان احساس درد در موش هاي صحرايي ديابتي نر
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد
 3. بررسي استريولوژيك اثرات عصاره آبي-الكلي پياز بر ساختار كليه در رت هاي ديابتي
  سيد محمدعلي شريعت زاده، ملك سليماني، عبدالرحمن دزفوليان، ميترا نوري، اسماعيل رودي
 4. مقايسه اثر دو داروي ترامادول و پتدين در كنترل لرز پس از عمل
  هوشنگ طالبي، افسانه نوروزي
 5. بررسي فراواني نارسايي حاد كليه در بيماران بستري شده در بخش اورژانس جراحي بيمارستان ولي عصر (عج) اراك
  علي فاني، ايمان فاني، فرزانه جهاني، محمود اميني، محمود باغي نيا، محمد رفيعي، تانيا فهيمي
 6. مقايسه مقادير هموگلوبين گليكوزيله و تست تحمل خوراكي گلوكز در تشخيص ديابت در افراد با گلوكز ناشتا مختل
  حيدر فراهاني، اميررضا نعيمي
 7. مقايسه نتايج اكسيمتري نبض دست و پا با روش مستقيم گازهاي خون شرياني در اندازه گيري ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني در نوزادان
  ناصر فرهادي، عباس خسروي
 8. طراحي يك روش اليزاي توام جهت سنجش فاكتورهاي روماتوئيدي IgM و IgA
  قاسم مسيبي، كامران مشفقي، سيدمحمد موذني، فاضل شكري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *