مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 7، شماره 27

 1. ارزيابي بيان پروتئين هاي ATF-2 و P38 در سلول هاي كورتكس جنين رت بعد از القاي مرگ سلولي در مدل صدمه به DNA
  مژگان حسيني، كاظم پريور، محمدحسين قهرماني، سيدناصر استاد
 2. ارزيابي تغييرات سازشي آدنوزين منوفسفات حلقوي در هسته پاراژيگانتوسلولاريس موش صحرايي به دنبال وابستگي و محروميت از مورفين با استفاده از طيف نگاري NMR
  مجيد حسن پور عزتي، سعيد سمنانيان، يعقوب فتح الهي، حسين نادري منش، تقي الطريحي
 3. كاهش ضايعات ناشي از ايسكمي-پرفيوژن مجدد توسط مقلد آنزيم سوپراكسايد دسموتاز (MnTBAP) در مدل In vivo كليه موش صحرايي
  مريم زحمتكش، مهري كدخدايي، رعنا غزنوي، صديقه شمس، غلامرضا بيات
 4. مقايسه فعاليت و مشخصات سينتيكي آنزيم لاكتات دهيدروژناز استخراج شده از كارديوميوسيت هاي مشتق از سلول هاي بنيادي جنيني موش و كارديوميوسيت هاي نوزاد موش
  رزيتا زنوزي، سعيد كاظمي آشتياني، سامان حسينخاني، حسين بهاروند
 5. بررسي تاثير عصاره گياه دافنه ماكروناتا بر فاكتور نكروز دهنده توموري آلفا و گيرنده هاي آن بر مونوسيت هاي انساني در محيط كشت
  مهدي هدايتي، راضيه يزدان پرست، فريدون عزيزي
 6. بررسي تاثير واريكوسلكتومي بر پارامترهاي اسپرمي و وضعيت كروماتين اسپرم
  محمدحسين نصراصفهاني، شهناز رضوي، همايون عباسي، فرشته حاجي ميرزاعليان، بهاره هفت برادران، مريم صادقي
 7. بررسي اثرات اسكوربات بر پارامترهاي اسپرم انسان
  مهران عربي
 8. تاثير فاكتور رشد فيبروبلاستي در تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به كارديوميوسيت ها
  شيوا خضري، مجتبي رضازاده ولوجردي، حوري سپهري، حسين بهاروند
 9. سلول هاي بنيادي جنيني: مفاهيم و پتانسيل ها
  حسين بهاروند، سعيد كاظمي آشتياني