مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران « دوره 18، شماره 43

 1. بررسي علل انسداد راه هوايي فوقاني منجر به تراكئوستومي در شيراز
  سعيد بصيرهاشمي، بهروز گندمي، درخشنده
 2. بررسي نماهاي Color doppler و سونوگرافيك ندول هاي تيروئيد و مقايسه آنها با نتايج به دست آمده از FNA
  محمد راه روح، زهره موسوي، سيروس نكوئي، آرش خامنه باقري، رسول زكوي
 3. مطالعه همراهي بين سرطان سلول سنگفرشي حنجره و ويروس HPV توسط PCR
  نوريه شريفي، اميدي، توكل افشاري، قنادان، خدادوست
 4. فيبروماتوزيس ارثي لثه: مطالعه سي ساله در سه نسل
  سيدعلي بني هاشم راد، محمود تميزي، عبدالله بني هاشم
 5. غربالگري شنوايي نوزادان با تست TEOAE در شهرستان مشهد
  محمدمهدي قاسمي، احمد زمانيان، محمدرضا طالع، علي اصغر رئوف صائب، محمد فرهادي، سعيد محموديان
 6. برونشكتازي در اثر گاز خردل 20-15 سال بعد از تماس: مروري بر 34 بيمار
  داوود عطاران، محمد توحيدي، اثني عشري
 7. كاربرد تكنيك Anterior transcervicothoracic approach در رزكسيون كامل تومورهاي مدياستن با گسترش به فضاهاي گردني
  رضا باقري، محمدتقي رجبي مشهدي، حسين مشهدي نژاد
 8. متاستاز داخل برونش و تراشه: گزارش 14 مورد
  محمد توحيدي، سيدحسين احمدي حسيني، داوود عطاران، سيدحسين فتاحي
 9. بررسي اثر تزريق Bupivacaine و اپي نفرين در كاهش درد بعد از عمل لوزه
  كرامت مظفري نيا، مريم عامي زاده
 10. بررسي راديوگرافيك نسبت آدنوئيدال-نازوفارنژيال (A/N ratio) در كودكان مبتلا به اوتيت مياني ترشحي
  احمد ميمنه جهرمي، احمد زمانيان
 11. پنوموتوراكس دوطرفه به علت استفاده از تهويه جت: گزارش مورد
  مجيد رضوي، مهريار تقوي گيلاني، احسان خديوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *