مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 24، شماره 2

 1. مقايسه ميزان راديكال هاي آزاد بزاق افراد قبل و بعد از استفاده از پروتز با بيس آكريلي
  عبدالحميد آل هوز، دردي قوجق، قاسم حبيبي جويباري
 2. شيوع كلينيكي عدم حضور دندان هاي دائمي (به جز دندان عقل) در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي رشت در سال تحصيلي 79-1378
  فهيمه اخلاقي، سيد اميرسعيد ياوري، سيده متانه اسحاقي
 3. مقايسه فراواني موارد ريزنشت كرونالي پس از درمان ريشه و آماده سازي فضاي پست با استفاده از پانسمان موقت ايراني و خارجي با دو ضخامت به روش نشت باكتريايي
  هنگامه اشراف، محمد اثني عشري، زهره قلمكارپور، پدرام انصاري آستانه، آزاده صفار وركياني
 4. ارزيابي مقايسه اي خصوصيات نيرو-خمش سيم هاي ارتودنسي نيكل-تايتانيوم
  محمد باصفا، سيدخطيب الاسلام صدرنژاد، سعيد قريشي
 5. بررسي ميزان مقاومت ريزبرشي (Micro-shear) دو ماده چسبنده سلف اچ جديد به مينا و عاج
  زهرا جابري انصاري، مريم معزي زاده، رويا امينيان، عليرضا صدر، شهاب جابري انصاري، جانجي تاگامي، ياسوشي شيمادا
 6. بررسي اثرات جراحي عقب بردن فك تحتاني (Mandibular set back) با تكنيك BSSRO بر روي راه هوايي حلقي
  عباس خداياري نمين، عاطفه مشهدي ميقاني
 7. مقايسه استحكام باند برشي براكت هاي ارتودنسي با سه نوع كامپوزيت ايده آل ماكو، هليومولار و Z250
  عبدالرحيم داوري، عليرضا دانش كاظمي، مصطفي پيري اردكاني
 8. بررسي آگاهي دندانپزشكان عمومي شاغل در مطب هاي شهر تهران درباره بيماري سل در سال 1384
  جميله بيگم طاهري، زيبا ملكي، كاميار علوي، كاوه علوي، فاطمه سعيدي گلوجه
 9. مقايسه اثرات كلينيكي كاربرد جرم گيري به تنهايي و همراه با استفاده موضعي از اكسي تتراسيكلين در بيماران مبتلا به پريودنتيت اوليه
  زهره طبيب زاده نوري، فاطمه مهاجري تهراني
 10. مقايسه ميزان چسبندگي (Adhesion) موارد مورد استفاده در بيس پروتز متحرك
  امير فياض، محمد فرمان
 11. بررسي مقايسه اي ميزان ريزنشت سه سيستم چسبنده عاجي پس از يك هفته و ده ماه
  امير قاسمي، سيما خداخواه، مجيد برگ ريزان، استپان الكسانيان، حميد فرهادي
 12. بررسي خصوصيات فيزيكي گچ دندانپزشكي خدابنده لو به صورت In vitro
  فريبا گلبيدي، مريم كياني، مريم ابراهيمي
 13. مقايسه تاثير ژل فلورايد 1.23% APF و Sultan بر ريزسختي دو فيشور سيلنت رايج به صورت In vitro
  معصومه مسلمي، سپيده خليلي
 14. بررسي مقايسه اي وضعيت پريودنتال ترميم هاي صحيح مجاور لثه
  احمد مقاره عابد، كوروش جامخانه
 15. بررسي نحوه رعايت بهداشت دهان در بين روزه داران شهر تهران در سال 83-1382
  حميد مقدس، كيانا كميليان
 16. بررسي تكرار پذيري گروه هاي آزماينده در انتخاب رنگ در دو منبع نوري با دو نمونه رنگ
  مينو مهشيد، ابوالفضل صبوري، الهام اشترالنخعي، مهستي سحابي، رضا منزوي، حسين خدامي
 17. مقايسه دو روش Tanaka and Johnstone و Moyers در پيش بيني اندازه دندان هاي دائمي رويش نيافته
  الهه وحيد دستجردي، عيسي ناموري، اكبر وصفي وسفستاني
 18. بررسي تغييرات پالپ پس از AVRA: Apical vital root amputation در يك ريشه از دندان هاي چند ريشه اي در سگ
  مسعود يغمايي، سيد اميرسعيد ياوري، بهنام اسلامي، محمد اثني عشري، فاطمه مشهدي عباس، افشين بهرامي، پوپك فرنيا، داوود شريفي، جلال الدين غنوي