مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 12، شماره 54

 1. تحليل مطالعات مورد شاهدي با وجود احتمالات طبقه بندي نادرست افتراقي
  عليرضا ابدي، كاظم محمد، محمدرضا مشكاني، انوشيروان كاظم نژاد، يداله محرابي
 2. روشي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لجستيك با وجود مقادير گمشده در متغير كمكي و كاربرد آن در بررسي بيماري گواتر
  كمال اعظم، عباس گرامي، كاظم محمد، انوشيروان كاظم نژاد، غلامرضا جندقي، مسعود كريملو
 3. يك خط مشي جديد در مدل بندي توافق داده هاي ترتيبي
  عليرضا اكبرزاده باغبان، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد
 4. تحليل بيزي مدل شكنندگي همبسته وايبول با استفاده از روش هاي مونت كارلوي زنجير ماركوفي و كاربرد آن در شناسايي عوامل موثر بر دفع پيوند قرنيه دو طرفه
  سليمان خيري، سقراط فقيه زاده، محمدرضا مشكاني، محمود محمودي، محمدعلي جوادي
 5. توان آزمون پارامتر شكنندگي مشترك در آناليز بقا و كاربرد آن در زمان بقاي پيوند قرنيه دو چشم
  مهدي رهگذر، سقراط فقيه زاده، عين الله پاشا، غلامرضا بابايي روچي
 6. تحليل داده هاي رتبه اي و همبسته پزشكي به كمك معادلات برآوردگر تعميم يافته
  فريد زايري، انوشيروان كاظم نژاد، غلامرضا بابايي، مجتبي گنجعلي، محمدجواد خرازي فرد
 7. تحليل پاسخ هاي رسته اي رتبه اي طولي با مقادير گم شده به روش بيزي
  راهب قرباني، سقراط فقيه زاده، محمدرضا مشكاني، حميد علوي مجد، حبيب الله اسماعيلي
 8. طبقه بندي لوكمياي حاد بر مبناي داده هاي بيان ژني به دست آمده از DNA ميكرواري با استفاده از روش هاي آماري خوشه بندي در نرم افزار Bioconductor
  كرامت اله نوري جلياني، نمامعلي آزادي، حجت زراعتي، سهراب نجفي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *