مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم تشريح ايران « دوره 1، شماره 1

 1. روش بهبود يافته تشريح رشته هاي عصبي
  حسين حقير، يوسف صادقي
 2. تاثير كلريد جيوه بر رشد و نمو لوله عصبي طناب نخاعي جنين موش صحرايي رت
  مهدي مهديزاده، طيبه رستگار، كاظم پريور، مليحه نوبخت، محمدتقي جغتايي
 3. اثرهاي تراتوژنيك نيكوتين در روند تكامل غضروف ها و مراكز استخوانسازي بدن در جنين
  حسن فراهي شالچي، قاسم سازگار، عليرضا فاضل
 4. بررسي آثار تراتوژن عصاره گياه اسپند بر سيستم اسكلتي و رشد جنين موش سوري با استفاده از رنگ آميزي آليزارين قرمز
  فاطمه كرمانيان، محمدتقي جغتايي، مهدي مهديزاده
 5. بررسي اثرهاي ناهنجاري زايي متوكسالن بر رشد و نمو كبد و كليه جنين موش آزمايشگاهي در روزهاي 7، 8 و 9 بارداري
  كاظم پريور، عباس شكروي، محسن فدايي
 6. اثرهاي ميدان الكترومغناطيس بر روند‌ فوليكولوژنز در تخمدان
  جعفر سليماني راد، ليلا روشنگر، خسرو كريمي
 7. بحثي پيرامون تشريح جدار خلفي مجراي اينگوئينال در انواع فتق هاي ناحيه كشاله ران
  يوسف محمدي، محمدتقي جغتايي، مهدي مهديزاده
 8. مقايسه اثر مطلوب تثبيت كننده جديد بخش تشريح مشهد با تثبيت كننده هاي رايج در بخش هاي تشريح دانشكده هاي پزشكي ايران روي جسد
  حسن فراهي شالچي، قاسم سازگار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *