مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم تشريح ايران « دوره 1، شماره 3

 1. تاثير كمبود پروتامين اسپرم بر ميزان لقاح و شيوع تراكم پيش رس كروموزومي اسپرم پس از ICSI
  شهناز رضوي، حسين مزداراني، محمدحسين نصراصفهاني، محمد مرداني، حبيبه ازوجي
 2. بررسي كمي تاثير كلريد كادميوم بر رشد و نمو جنين و نوزاد موش صحرايي
  فروغ الدين مولايي، مهدي مهديزاده، مليحه نوبخت، كاظم پريور، فرزانه محمدزاده
 3. تاثير تابش ليزر كم توان هليوم-نئون بر التيام ليگامان طرفي داخلي قطع شده زانوي موش صحرايي
  علي دلبري، محمد بيات، محمدعلي الماسيه، فاطمه السادات رضايي
 4. بلوغ سلول هاي اسپرماتيد گرد موش با استفاده از FSH و تستوسترون در محيط كشت
  نسرين قربانزاده، منصوره موحدين، تقي طريحي، انوشيروان كاظم نژاد
 5. بررسي آثار تابش ليزر كم توان گاليوم-آلومينيوم-آرسنايد (830 نانومتر) بر خصوصيات كيفي و فراساختاري اپي تليوم مجاري مني ساز
  معصومه فخرطه، مجتبي رضازاده ولوجردي، تقي طريحي
 6. مقايسه فعاليت آلكالين فسفاتاز رحم موش در زمان پيش از لانه گزيني در گروه هاي تحريك تخمك گذاري شده به تنهايي يا همراه با تجويز پروژسترون
  سيدمهدي عمادي، مژده صالح نيا
 7. تفاوت جنسي حجم قشر لوب هاي مختلف مغز انسان در افراد طبيعي و مبتلايان به نورودژنراسيون با استفاده از روش هاي استريولوژيك و ماكروسكوپيك
  حسين حقير، پرويز مهرآئين
 8. بررسي رشد ابعاد فك تحتاني در مقايسه با رشد صورت در 20 سال اول زندگي در 2200 پسر و دختر در شهر كرمان با استفاده از روش هاي آنتروپومتري
  سيدحسن افتخار واقفي، سيدپرويز رايگان، حسين اخواست