مقالات بر حسب مجله

 • بررسي ميزان ايمني زايي در برابر ليشمانيوز با استفاده از ليپوزوم هاي حاوي آنتي ژن rLmSTI1 در مدل موشي
  علي بديعي، محمودرضا جعفري، علي خامسي پور، افشين سميعي، دينا سروش
 • بررسي پلي مورفيسم DNA ميتوكندريايي در قوم آذري به روش PCR-RFLP
  پروانه سلحشور، محمد اصغرزاده، محمدعلي حسينپور فيضي
 • تعيين گونه هاي انگل كريپتوسپوريديوم با استفاده از آناليز PCR-RFLP ژن 18s rRNA
  داود درستكارمقدم، مهدي اعظمي، رسول صالحي، منصور صالحي
 • اثر مصرف طولاني ريشه بوزيدان (Withania somnifera) بر ميزان گلوكز و چربي هاي سرم در موش صحرايي ديابتي
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، محمدرضا واعظ مهدوي، مريم فاطمي
 • رگ سازي در سرطان پستان نوع داكتال تهاجمي و مقايسه آن با بافت نرمال
  محمدهادي صادقيان، نوريه شريفي، محمدتقي شاكري
 • بررسي اثرات تمرين بدني (دويدن روي تردميل) بر يادگيري و حافظه احترازي غير فعال در موش هاي صحرايي نر وابسته به مرفين
  حميد عزيزي ملك آبادي، حجت الله علائي، شهربانو عريان
 • اثر عصاره ميوه شويد (Anethum graveolens) بر انقباضات رحم موش صحرايي
  محمدكاظم غريب ناصري، سيدعلي مرد، يعقوب فربود
 • مطالعه برهم كنش سرم آلبومين انساني با سورفكتين به روش هاي طيف سنجي
  غلامرضا دهقان نوده، محمدرضا حسيندخت، بي بي صديقه فضلي بزاز
 • بررسي اثر ضد ليشمانيايي عصاره فرفيون (Euphorbia myrsinites) با استفاده از پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور به صورت برون تني
  محمودرضا جعفري، جواد بهروان، اعظم بداغ آبادي، محمد رمضاني