مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي نياز مديران شبكه هاي بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارت هاي مديريت، 1380
  احمد جمشيدي، محمدحسين يارمحمديان، فريبا ارجمندي، هدايت الله عسگري، احمدرضا رئيسي
 2. بررسي مقايسه اي رضايت شغلي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن
  احمد پاپي، محمدحسين يارمحمديان، اكبر كلاهدوزان، شهين مجيري، محمدعلي كلباسي
 3. بررسي مقايسه اي درصد فراواني ثبت داده ها در اوراق پذيرش و خلاصه پرونده در سه بيمارستان آموزشي، خصوصي تامين اجتماعي در شش ماهه اول 1381
  آرزو بابائي، فرشته صلواتي، ناهيد توكلي، رحمت اله توكلي، مهدي رئيسي، فريد گل محمدي، عبداله ميرزائي
 4. بررسي مقايسه اي ميزان انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشكي اصفهان براساس تئوري هرزبرگ
  فرحناز جباري، سعيد رجايي پور، سيدابراهيم جعفري
 5. بررسي روش ها و قوانين مربوط به ثبت، تكميل، صدور و جمع آوري گواهي هاي فوت در استان اصفهان در سال 1381 و ارائه الگوي مناسب
  سيما عجمي
 6. ارزيابي ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات بستري در بيمارستان رازي قزوين، 1380
  علي محمد مصدق راد
 7. بررسي ميزان تكميل مدارك پزشكي در بيمارستان هاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، سال 1377
  فروزنده احمدزاده
 8. نيازسنجي مديران بيمارستان از طريق فن تحليل شغل: يك مطالعه كيفي
  محمدحسين يارمحمديان، عليرضا يوسفي، مريم انصاري
 9. ارزشيابي و مقايسه دانش و نگرش دانشجويان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشكي
  اسدالله شمس