مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 2، شماره 1

 1. آيا درجه ارزشيابي بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران با عملكرد آنها رابطه دارد؟
  محمد عرب، ابوالقاسم پوررضا، حجت زراعتي، رامين روانگرد
 2. وضعيت سواد اطلاعاتي و عوامل موثر بر آن در ميان كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  عليرضا رحيمي، صادق الماسي، محمدجواد آل مختار
 3. علل ناقص ماندن پرونده هاي پزشكي و پيشنهادات مديران و پزشكان شاغل در بيمارستان هاي دانشگاهي اصفهان در سال 1383
  ناهيد توكلي
 4. مطالعه تطبيقي مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
  حانيه سادات سجادي، محمدباقر توكلي، مصطفي كياني مهر، محمود نصراصفهاني
 5. وضعيت بكارگيري بسته نرم افزاري ميني-ميكرو CDS/ISIS يونسكو در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  سيداحمد خوشرو
 6. تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در بهره وري كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  محمود نكوئي مقدم، ناهيد ميررضائي
 7. ميزان رضايتمندي از خدمات بيمه اي و بيمه مكمل در بيماران مراكز درماني منتخب شهر تهران
  مسعود فردوسي، مريم محمدي زاده
 8. ميزان آمادگي كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران براي پياده سازي مديريت كيفيت فراگير (TQM)
  رسول نوري
 9. آيا مي توان آرمان اطلاعات سلامت براي همگان تا سال 2015 را محقق ساخت؟
  فرزانه امين پور (مترجم)
 10. گذري بر مديريت در بحران
  حسينعلي رستگاري، سيما عجمي