مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 4، شماره 3

 1. آگاهي دانشجويان پزشكي از آزمايشات دوره اي سلامت: يك مطالعه اكتشافي
  مژگان كاربخش داوري، سهيلا دبيران
 2. مدلسازي مرگ مبتلايان به عفونت مزمن هپاتيت B و پيامدهاي آن بر اميد به زندگي
  محمدحسين فروزان فر، كاظم محمد، سيدرضا مجدزاده، رضا ملك زاده، فريد ابوالحسني، محسن نقوي
 3. بروز ترومبوفلبيت ناشي از كاتتر وريد محيطي در بيماران بستري در بيمارستان هاي آموزشي سمنان
  راهب قرباني، محمد نساجي زواره، گوهر جورابلو
 4. ميزان اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه كننده به مراكز ماموگرافي
  علي منتظري، مريم السادات جعفري، ماندانا ابراهيمي
 5. رضايت شغلي در پزشكان عمومي داراي مطب در شهر تهران
  مهدي عبادي، علي منتظري، سيدعلي آذين، علي شهيدزاده، اميرمحمود حريرچي، حميدرضا برادران مقدم، فاطمه يوردخاني
 6. استفاده از طب مكمل در بيماران مبتلا به سرطان
  اكرم السادات سجاديان، احمد كاوياني، علي منتظري، مهرگان حاجي محمودي، ماندانا ابراهيمي، فرهاد سميعي، مسعود يونسيان، محمداسماعيل اكبري
 7. توزيع مكاني و تحليل اكولوژيك تولدهاي زنده با وزن پايين در روستاهاي شهرستان رشت
  قاسم زماني، مريم شكيبا، عباس رحيمي فروشاني، سيدرضا مجدزاده، علي اكبر حقدوست، علي اكبر نوروزي
 8. وضعيت تن سنجي و دريافت مواد مغذي در دختران نوجوان 14 تا 18 ساله ساري
  سيما جعفري راد، سيدعلي كشاورز، هاله صدرزاده يگانه، احمدرضا درستي مطلق، عليرضا خليليان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *