مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 16، شماره 3

 1. پلاك پرده جنب، تظاهر ريوي اوليه در تماس با آزبست: مطالعه اي بر كارگران معدن و كارخانه آزبست كريزوتايل حاجات-نهبندان
  محمدعلي امام هادي، مهرداد نورائي، محمداميد طاهباز، مهرداد بخشايش كرم، سهيلا ظهيري فر، مسلم بهادري، محمدرضا مسجدي
 2. اسيد فيتيك و نسبت مولي آن به روي در نان هاي مصرفي تبريز
  بهرام پورقاسم گرگري، سلطانعلي محبوب، سيدولي رضويه
 3. تاثير زنجبيل بر ظرفيت آنتي اكسيدانتي پلاسما، پراكسيداسيون چربي ها و نفروپاتي ناشي از ديابت در موش هاي رت ديابتي شده
  علي تقي زاده افشاري، عليرضا شيرپور، اميرعباس فرشيد، عبدالامير علامه، يوسف رسمي، رامين سعادتيان
 4. بررسي فاصله زماني ورود بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد به اورژانس تا شروع تزريق استرپتوكيناز
  كمال خادم وطن، عليرضا رستم زاده، حسين محمدزاده
 5. بررسي ارتباط بين بروز پروتئين هاي حاصل از ژن هاي P53 و P16 و ئي كادهرين و بتا-كاتنين با عوامل تعيين كننده پيش آگهي در 50 مورد آدنوكارسينوم معده با استفاده از ايمونوهيستوشيمي و آرايه بافتي
  مسعود ستوده، تورج دلخواه
 6. بررسي آپوپتوزيس و اثر سيتوتوكسيسيتي داروهاي شيمي درماني و ATRA بر رده سلولي HL60
  رامين سعادتيان، علي اكبر پورفتح اله، فرهاد ذاكر، مسعود سليماني
 7. ارزيابي اثر گروه هاي سني بر روي ايجاد گليوم مغزي
  علي سينا، عبدالقادر جليلي، طاهر زبيري، جلال عباس زاده، فرحناز نوروزي نيا، حميد اشرفي
 8. نتايج درازمدت درمان شكستگي تنه ران كودكان به روش گچ گيري اوليه
  احمد شهلا، سعيد چاره ساز
 9. سطح سرمي فاكتور سلول بنيادي در بيماران مبتلا به سرطان مثانه و ارتباط آن با مرحله و درجه سرطان، پارامترهاي خوني و استعمال سيگار
  رضا قليخاني دربرود، نصرت اله ضرغامي، سعيد صمدزاده
 10. بازسازي تك استخواني ساعد در اولنار ديس مليا
  احمدرضا افشار، فردين ميرزا طلوعي