مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 4، شماره 9

 1. بررسي اثر ميدازولام روي حافظه در بيهوشي با آلفنتانيل و نيتروس اكسيد
  سيدمطهر كمال شجاعي، حميدرضا مفتوحيان
 2. بررسي مشكلات بيماران مبتلا به اختلالات عروق كرونر در طي يك ماه پس از ترخيص
  محمد مجلي، طيبه فصيحي هرندي، سكينه محمدعلي زاده، عباس بهرامپور
 3. بررسي ارتباط آلودگي نوك پستان به كانديدا و درد آن در زنان شيرده مراجعه كننده به درمانگاه هاي منتخب شهر مشهد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان در سال 1376
  فريبا عسكري
 4. شكستگي هاي تازه استخوان كتف (43 مورد): مقايسه درمان هاي انجام شده در اروپا و ايران (مشهد، دانشگاه علوم پزشكي) در ده سال اخير
  هادي رضواني، مهدي بنايي، غلامرضا فرودي
 5. بررسي دانش، نگرش و عملكرد كادر پرستاري شاغل در اتاق عمل در ارتباط با مراقبت هاي ويژه ريكاوري
  پروانه غفاري
 6. بررسي تاثير اختلافات فردي در فراگيري زبان دوم
  خليل مطلب زاده
 7. بررسي سير مقاومت آمپي سيلين در مقابل تعدادي از باكتري ها
  هادي صفدري