مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله فيزيك پزشكي ايران « دوره 2، شماره 7

 1. شبيه سازي پرتو فوتوني حاصل از شتابدهنده خطي به روش مونت كارلو
  سيد محمدتقي بحريني طوسي، مهدي مومن نژاد، حسن صابري، سيد محمدحسين بحريني طوسي، عبدالرضا هاشميان، رهام سالك، هاشم ميري
 2. بررسي صحت دوز داده شده به تومورهاي مغز به روش دوزيمتري In vivo با آشكارساز نيمه هادي
  محمدرضا تقي زاده دباغ، محمود اله وردي، مهبد اصفهاني، پيمان حداد
 3. ساخت و طراحي وسيله تثبيت كننده سر براي استريوتاكتيك راديوسرجري جهت نصب بر تخت شتابدهنده نپتون 10PC
  عليرضا خوش بين خوش نظر، سيد محمدتقي بحريني طوسي، عبدالرضا هاشميان، سيد محمدحسين بحريني طوسي، رهام سالك
 4. ارايه روش غير تهاجمي براي برآورد سفتي شريان ها با استفاده از مدل سازي جريان خون و ديواره شريان براساس تعيين ضريب الاستيسيته ديواره شريان
  سعيد رهگذر، مهدي معرفت، منيژه مختاري ديزجي
 5. ارزيابي عملكرد روش بازسازي فيلتر بك پروجكشن در تصويربرداري اسپكت از فانتوم مغز
  الهام رئيسي، حسين رجبي، شهرام سيف الهي اصل، ابراهيم حاجي زاده
 6. بررسي روند افزايش دما و ابعاد ضايعه حاصل از ترموتراپي ليزري كبد
  تينا گرجي آرا، منيژه مختاري ديزجي، حسين قناعتي
 7. كلاسه بندي بافت تصاوير سونوگرافي بيماري هاي منتشر كبدي با استفاده از تبديل موجك
  اكبر مصطفي، عليرضا احمديان، محمدجواد ابوالحسني، معصومه گيتي
 8. مقايسه و محاسبه دوز انتگرال قلب در راديوتراپي مري با سه انرژي متفاوت فوتون به كمك تصاوير سيموليشن CT و طرح درمان رايانه اي
  حسن ندائي، حسين قرائتي، كاوه زاهدي، علي كاظميان
 9. اثرات زيستي تلفن هاي همراه
  جليل پيرايش اسلاميان