مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 8، شماره 1

 1. تأثير عصاره الكلي ميوه چريش (Melia indica L.) و زيتون تلخ (Melia azedarach L.) بر شاخص‌هاي باروري موش صحرايي
  مهناز خانوي، عباس حاجي آخوندي، حميدرضا صادقي‌پور رودسري، محسن وثوقي، روح‌الله اربابي
 2. رابطه اندازه فوليكول‌هاي سالم و كيستيك تخمدان گاو با ميزان نيتريك اكسايد و استراديول موجود در مايع فوليكولي
  حميد رضا خدايي، سيد مهدي قريشي، سيد حسين حجازي
 3. بررسي روند بارداري حين مصرف متفورمين در زنان باردار با سابقه ناباروري به علت سندروم تخمدان پلي‌كيستيك (PCOS)
  فرناز سهراب‌وند، ملك‌منصور اقصي، فديه حق‌اللهي، مريم باقري، مامك شريعت، اشرف آل ياسين، فريد زايري
 4. مقايسه دو روش سنجش كمي و كيفي β-hCG ترشحات سرويكوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده‌هاي جنيني
  نورالسادات كريمان، الهام جعفري، حميدرضا اميرمقدمي، حميد علوي مجد، مريم مرتضوي
 5. بررسي فراواني تومورهاي بينابيني تخمدان، برخي عوامل خطرساز و نحوه درمان آنها
  زهره يوسفي، صديقه آيتي، فاطمه همايي، محمدتقي شاكري
 6. بررسي تأثير عصاره رازيانه (Foeniculum vulgare) بر ديسمنوره اوليه
  شهناز ترك زهراني، مرجان اخوان امجدي، فراز مجاب، حميد علوي مجد
 7. بررسي ارتباط رضايت جنسي و افسردگي بين زوجين بارور و نابارور
  نسيم بهرامي. نيلوفر ستارزاده، فاطمه رنجبركوچكسرائي، مرتضي قوجازاده
 8. مقايسه سبكهاي دلبستگي در مادران با سابقه سقط جنين (عمدي و خود بخودي) و مادران بدون سابقه سقط
  منصوره السادات صادقي، علي مظاهري
 9. ميزان پشيماني زنان عقيم شده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي‌ـ درماني تبريز
  رقيه نوري‌زاده، ريحانه ايوان بقاء، فاطمه رنجبر كوچكسرائي، محمدزكريا پزشكي
 10. بررسي ارتباط خود كارآمدي درك شده و رفتارهاي باروري در زنان ايراني تحت پوشش مراكز بهداشتي‌ـ درماني شهرستان مشهد به منظور كاهش بارداري‌هاي ناخواسته
  نوشين پيمان، عليرضا حيدرنيا، فضل الله غفراني‌پور، انوشيروان كاظم نژاد، غلامحسن خدايي، فرخنده امين شكروي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *