مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 3، شماره 1

 1. كتابداري پزشكي: حرفه اي در آن سوي مرزها
  فريبا دياني
 2. كيفيت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي مرتبط با سلامت در ايران
  پيمان پرويز راد، سارا ميرزايي
 3. بررسي تاثير شبكه ي اينترنت بر رفتار اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
  احمد شعباني، فيروزه مهديه نجف آبادي
 4. بررسي نيازهاي آموزشي مديران بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در رابطه با فرايند طرح جامع سيستم هاي اطلاعاتي بيمارستان در سال 1358
  احمدرضا رئيسي، زينب داداشي
 5. بررسي وضعيت استناد به منابع اينترنتي در مقالات مجلات علمي- پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سالهاي 81- 1379
  فريبا رخش، محمدرضا علي بيك، فاطمه حسيني
 6. نظام اطلاعات باليني ديابت در چند كشور
  اعظم السادات حسيني، حميد مقدسي، مريم جهانبخش
 7. مطابقت اصول و نظام مديريت كيفيت بر اساس اطلاعات ميداني و مستندات بيمارستان دكتر غرضي اصفهان
  شيرين عباسي، مسعود فردوسي
 8. فرآيند نظام اطلاعات بسته هاي خدمات بيمه ي درمان مكمل در كشورهاي منتخب و ارائه ي الگو براي ايران
  علي وفايي نجار، ايرج كريمي، ابراهيم صدقياني
 9. بررسي مقايسه اي روند نظام مديريت اطلاعات در بخش مدارك پزشكي بيمارستان آيت ا… كاشاني با استاندارد
  سيما عجمي، عذرا توكلي مقدم
 10. مهارتهاي فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي متخصصان اطلاع رساني: مروري بر پژوهش محيط اطلاعات الكترونيكي در نيجريه
  فرشيد دانش
 11. كتابداران ديروز و مديران دانش امروز
  جعفر طرقي، احمد پاپي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *