مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 4، شماره 1

 1. بررسي تأثير آموزش مراقبت در منزل براي مادران نوزادان پره ترم بر مرگ و مير نوزادان در مراجعين به بيمارستان آموزشي شهداء تجريش تهران
  مرضيه تارويردي، پريسا بصير، حميد علوي مجد
 2. بررسي ميزان گرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري و مامايي و ارتباط آن با وضعيت تحصيلي آنان
  حسين رنجبر، حبيب ا… اسماعيلي
 3. بررسي ميزان آگاهي اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در مورد بيماري ايدز و نحوه پيشگيري از آن
  ويدا صادق زاده، رويا آخوندي
 4. بررسي تأثير آموزش در بهبود مهارتهاي پرستاران در زمينه شناخت، بررسي و كنترل درد
  اقدس سعادتي، راضيه فروتن، فرشته ميرشاهي، لاله حسيني شهيدي
 5. كنترل تون عرق تنظيم درجه انقباض عروق چگونه است؟
  علي نجفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *