مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 4، شماره 2

 1. تناسب شخصيتي دانشجويان پرستاري براي تحصيل و كار در اين حرفه
  محسن اديب حاج باقري، منصور ديانتي
 2. تاثير به كارگيري الگوي اجرايي آموزش ضمن خدمت پرستاران بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بخش جراحي
  حرمت السادات امامزاده قاسمي، زهره ونكي، ربابه معماريان
 3. مهارت‌هاي تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  حسن بابامحمدي، حسين خليلي
 4. عوامل موثر بر ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيات علمي ‌دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
  حميد بخشي علي آبادي، داريوش نوروزي، زهرا سادات حسيني
 5. نظرات مديران و كارشناسان آموزش مداوم كشور در خصوص ويژگي‌هاي الگوي كارآمد نيازسنجي پزشكان، داروسازان و دندان‌پزشكان
  فريبا جعفري، عليرضا يوسفي
 6. راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد و ارتباط آن با ويژگي‌هاي فردي و سوابق تحصيلي آنها
  طلعت خديوزاده، علي اكبر سيف، ناصر ولايي
 7. اظهار نظر كارورزان رشته پزشكي پيرامون توانمندي‌ها و نحوه برخورد پرستاران با بيماران و كارورزان
  بهزاد شمس، آزاده خردمند، مسعود محمودي، سيده فروغ حسيني، الهه رفائي، فرزاد واقف داوري
 8. تجارب دانش آموختگان پرستاري از آمادگي حرفه اي در جريان گذر به نقش باليني خود
  حيدرعلي عابدي، عباس حيدري، مهوش صلصالي
 9. آگاهي دندان‌پزشكان عمومي شهر اصفهان از روش‌هاي مختلف قالب‌گيري پروتزهاي متحرك دنداني
  رامين مشرف، نينا صدريه
 10. نيازهاي آموزشي و مهارت‌هاي عملي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي با توجه به نيازهاي جامعه
  مهدي مهديزاده، حسين حقير، محمدتقي جغتايي، شهرام شايان
 11. اطلاع‌رساني پزشكي: مفاهيم وكاربردها
  فرزانه امين پور
 12. اعتباربخشي: راهكاري براي تضمين و ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي
  عظيم ميرزازاده، سامان توكلي، كامران يزداني، مهشيد تاج
 13. سبك رهبري مديران گروه هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي همدان
  مرضيه حسنيان
 14. كيفيت آموزش فيلد بهداشت از نظر كارآموزان و كارورزان دانشكده پزشكي شهركرد
  رضا خديوي، شمس علي خسروي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *