مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 2، شماره 2

 1. نيازهاي آموزشي كارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  مهين امين الرعايا، محمد حسين يارمحمديان، علي رضا يوسفي
 2. بررسي نيازهاي آموزشي دوران بلوغ در دانش آموزان پسر
  خديجه برومند فر، محمدرضا عابدي، اكبر حسن زاده
 3. مقايسه تفكر انتقادي در دانشجويان سال اول و سال آخر كارشناسي
  سيدعباس حسيني، مسعود بهرامي
 4. نقش آموزش باليني مدرسان پرستاري: يك مطالعه كيفي
  وحيد زمان زاده، زهره پارسايكتا، اسكندر فتحي‌ آذر، ليلا ولي زاده
 5. ميزان مشاركت اعضاي هيات علمي در تصميم گيري مديران دانشكده هاي علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه مديران و اعضاي هيات علمي
  شايسته صالحي، سعيد پهلوان زاده، هايده جراحي
 6. تأثير آموزش پرستاري بهداشت جامعه در پيشگيري از بروز حوادث ناشي از كار
  حيدرعلي عابدي، مجيد رضا زاده، شهلا دبيرزاده
 7. ارزيابي تصميم گيري باليني دانشجويان مامايي
  نفيسه السادات نكوئي ، مينو پاك گوهر، زهره خاك باران، محمود محمودي
 8. آموزش تنظيم خانواده و تمايلات مادران شيرده در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان
  مهناز نوروزي، حيدر علي عابدي، مريم فرمهيني فراهاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *