مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي « دوره 2، شماره 1

 1. برخورد زودرس با محيط باليني: گزارش يك مطالعه مداخله اي
  ايمان اديبي، ذبيح اله عابدي، مهرداد معمارزاده، پيمان اديبي
 2. بررسي دانش، نگرش و عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيرامون كاربرد رايانه و شبكه ‌اينترنت
  مهناز بهادراني، نيكو يماني
 3. ارزشيابي برنامه آموزش در عرصه از ديدگاه دانشجويان دانشكده مديريت و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  فريبا جعفري، محبوبه والياني
 4. نقش عوامل آموزشي – دموگرافيك دانشجويان پزشكي زاهدان در امتحان جامع علوم پايه
  مسعود رودباري، راحله شريعتي
 5. ديدگاه اعضاي هيات علمي در مورد نظارت اداري و باليني در برخي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  شايسته صالحي، منيژه شهنه
 6. دوره آموزش اورژانس‌هاي شايع براي دانشجويان پزشكي:گزارش يك تجربه
  فرزاد فاتحي، مهدي قاسمي، مسيح صبوري، الهه رفائي
 7. دستيابي به متن كامل مقالات :بررسي وضعيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در تهران
  محمد حامد قطبي، اكرم ثمري خلج
 8. عوامل تنيدگي آور پرستاري در مربيان پرستاري دانشكده هاي پرستاري و مامايي شهر تهران
  سيف اله كيقبادي