مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 2، شماره 2

 1. روند تغييرات كيفيت آموزشي مدرسان دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  زهرا فتاحي، نعمت الله موسي پور، علي اكبر حقدوست
 2. ارزشيابي نقادانه پايان نامه هاي دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي رفسنجان
  محسن رضائيان، زينت سالم، سياوش دهقان، احمدرضا صيادي، فرهاد ايرانمنش، محمدحسن احمدي
 3. بررسي نظرات كارورزان پزشكي در زمينه كسب مهارت هاي باليني پايه
  زهرا جليلي، عصمت نوحي، نوذر نخعي
 4. بررسي وضعيت برگزاري گزارشات صبحگاهي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1384
  علي اكبرحق دوست، زهرا جليلي، عصمت اسدي كرم
 5. بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي مقطع كارورزي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در زمينه كفايت آموزش هاي داده شده جهت دستيابي به اهداف آموزشي مصوب در بخش زنان و زايمان
  اشرف ادهمي، طيبه فصيحي هرندي، زهرا جليلي، زهرا فتاحي، سكينه محمد عليزاده
 6. بررسي نظرات اعضاي هيأت علمي در مورد عوامل انگيزشي مؤثر بر عملكرد آموزشي
  منصوره عزيززاده فروزي، سكينه محمدعليزاده، طيبه فصيحي هرندي
 7. بررسي ميزان آگاهي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد سوءرفتار با كودكان
  بهشيد گروسي، حسين صافي زاده، رضا تاج الديني
 8. فرا ارزشيابي و معيارهاي آن
  سكينه سبزواري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *