مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 3، شماره 2

 1. بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درخصوص اثرات طرح كارانه بر آموزش پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي
  مهدي نعمت بخش، بابك ثابت، پدرام رضائي، علي شكرچي زاده، همايون ناجي
 2. شكاف كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
  تيمور آقاملايي، شهرام زارع، صديقه عابديني
 3. طراحي معيارها و شاخص هاي مقايسه دانشكده هاي ارائه دهنده رشته هاي كارداني علوم پيراپزشكي در ايران
  آيين‌ محمدي، ريتا مجتهدزاده، حسين كشاورز
 4. ارزيابي جنبه هايي از دروندادها و بروندادهاي آموزشي گروه هاي پزشكي اجتماعي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور
  سعادت ترابيان، عباس وثوق مقدم، مجتبي صداقت سياهكل
 5. ارزيابي دروني عملكرد آموزش رشته پزشكي در ورودي هاي سال هاي 77- 73
  زهرا حسيني نژاد، سيد علي محمد عرب زاده، نعمت الله موسي پور
 6. ارتباط بين اعتماد به نفس و خود كارآمدي با رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد (1384)
  سيد سعيد مظلومي محمودآباد، علي مهري، محمدعلي مروتي شريف آباد
 7. بررسي تأثير آموزش خواندن و تفسير ECG به روش كارگاهي بر سطح دانش دانشجويان پزشكي
  نويد اميدي فر، نيكو يماني، علي رضا يوسفي
 8. تأثير سه روش آموزشي سخنراني، بازي و ايفاي نقش بر آگاهي و عملكرد دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد تغذيه دوران بلوغ
  سيد محمدمهدي هزاوه ئي، محمدحسين تقديسي، حميدرضا محدث حكاك، اكبر حسن زاده