مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اردبيل « دوره 2، شماره 5

 1. گزارش يك مورد آندومتريوز اسكار سزارين
  فرناز اهدائي وند
 2. بررسي ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده اوتيت مياني مزمن در مراجعين به درمانگاه هاي گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
  اكبر پيرزاده، غلامحسين اتحاد
 3. آگاهي‌، نگرش‌ و عملكرد زنان‌ شهر اردبيل‌ در مورد خود آزمايي‌ پستان‌ ،‌ 1380
  بهروز دادخواه، محمد علي‌ محمدي‌
 4. بررسي تست توبركولين در كودكان مدارس ابتدايي و تغييرات آن يك سال بعداز تست اول
  فرهاد صالح زاده، شهنام عرشي
 5. اپيدميولوژي‌ مالاريا در استان‌ اردبيل‌، 79-1378
  شهنام‌ عرشي، همايون‌ صادقي، مهدي‌ محبعلي، سيد هاشم‌ سزاوار، آرمان‌جوان‌ روزگار، مهندس‌ داريوش‌ امدادي، وحيد سپهرام‌، نيره اميني ثاني
 6. مقايسه‌ نتايج‌ ترميم‌ پرينه‌ با استفاده‌ از دو روش‌ ‌استاندارد و دو لايه‌اي‌
  افروز مردي، نيره اميني ثاني
 7. وضعيت تغذيه و شاخص هاي آنتروپومتريك دختران دانش آموز شهر اردبيل و ارتبا ط آن با سن شروع اولين قاعدگي، 79-1378
  علي نعمتي، محسن سقا
 8. بررسي تمايلات مادران در انتخاب روش پيشگيري از بارداري بعد از زايمان در مراكز بهداشتي درماني شهر اصفهان، 1380
  مهناز نوروزي، حيدرعلي‌ عابدي، مريم‌ فرمهيني‌ فراهاني‌

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *