مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 12، شماره 43-42

 1. مونيتورينگ سيكلوسپورين A در گيرندگان پيوند كليه بمنظور تنظيم غلظت دارو و تعيين محدوده هاي درماني
  مرتضي حسين زاده، عباس قادري، نصر ا… قهرماني،
 2. بررسي آلودگي آب ناشي از پوشش هاي داخلي لوله هاي آب آشاميدني و جوانب بهداشتي آن ها
  ابراهيم كلهري، علي عمار لوئي
 3. بررسي عوامل مؤثر بر حاملگي ناخواسته در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي درماني شهر ايلام ،82-81
  مژگان خليلي، بهناز شوهاني، عذرا سلطاني، عبدالحسين پورنجف
 4. بررسي مقايسه اي فراواني و علل سزارين در خانم هاي باردار مراجعه كننده به بيمارستانهاي خصوصي و آموزشي منتخب مشهد
  فرين تاتاري، پروين عابدي، پوراندخت افشاري، محمدحسين حقيقي زاده
 5. ميزان حساسيت به لاتكس در پرسنل بهداشتي درماني بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1381
  سامره عبدلي
 6. بررسي نگرش دانشجويان نسبت به امر تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي ايلام ،1380
  مرضيه علايي، عظيم اعظمي
 7. بررسي عملكرد دانشجويان سال آخر پرستاري در مراقبتهاي ويژه قلبي با استفاده از آزمون آسكي
  مصيب مظفري
 8. بررسي وضعيت خوددرماني در شهر ايلام ، سال 82
  ناصر عباسي، محمد عبده زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *