مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 12، شماره 45-44

 1. تأثير استفاده از غضروف كوسه ماهي بر سلولهاي + CD4 و + CD8 در بيماران سرطان پستان سميه
  سميه شاهرخي، زهير محمد حسن، محمد علي محققي، طوبي غضنفري
 2. بررسي رضايت بيماران از خدمات ارائه شده در بيمارستانهاي شهر ايلام
  عظيم اعظمي، كلثوم اكبرزاده
 3. بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تأثير آموزش بر متصديان بوفه هاي مذكور در شهر اصفهان
  غلامرضا شريفي راد، مريم عميدي مظاهري، كلثوم اكبرزاده
 4. بررسي انگل هاي روده اي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  محسن اربابي، صفر علي طالاري
 5. بررسي رابطه‌ي بين استرس حرفه‌اي و رضايت شغلي در كاركنان سازمانهاي دولتي شهر ايلام، سال 1380
  حميرا سليمان نژاد
 6. اپيدميولوژي مسموميت شغلي با آفت كشها در كشاورزان استان ايلام
  علي اشرف عيوضي، عبدالحسين پورنجف
 7. بررسي وضعيت كلرزني در تأسيسات آب مناطق روستايي استان ايلام
  احمد اصل هاشمي، علي عمار لويي
 8. بررسي آگاهي، نگرش و عملكر د مديران دانشكده علوم پزشكي شاهرود در مورد عملكرد ساليانه كاركنان،1382
  محمد اميري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *