مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام « دوره 14، شماره 3

 1. تعيين حساسيت ضد ميكروبي و تشخيص ژنهـاي مقاومت به ونكومايسيـن در انتروكوك هاي مقاوم به ونكومايسين جدا شده از فاضلاب
  علي احمدي، محمدرضا پورشفيع، محمد مهدي سلطان دلال
 2. بررسي فراواني و علل بروز تب در بيماران بستري شده با تب و نوتروپني در طول يك دهه دربيمارستان بقيه الله الاعظم (عج)
  سيد محمد جواد حسيني، رضا رنجبر، عليرضا سعادت، حامد قاسمي،
 3. علت عدم نياز به يون Mg+2 در آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز غشايي نسبت به فرم سيتوزولي آن در كبد موش صحرايي
  اسفنديار حيدريان، بهرام حقيقي
 4. بررسي وجود ژن cagA در سويه هاي هليكو باكتر پيلوري جدا شده از بيماران مبتلا به NUD، زخم هاي پپتيك و سرطان با روش PCR
  محمد حسن شيرازي، امير قاسمي، محمد رضا خرمي زاده، ناصر ابرهيمي درياني، مصطفي حسيني، نور خدا صادقي فرد
 5. بررسي ميزان مقاومت دارويي سويه هاي اسينتوباكتر بوماني و ساير گونه هاي اسينتوباكتر جدا شده از سه بيمارستان در شهر تهران
  نور خدا صادقي فرد، رضا رنجبر، امير قاسمي، ايرج پاكزاد، جواد زعيمي يزدي، احمد زاهري، علي همتيان، سبحان غفوريان
 6. بررسي اپيدميولوژي بيماران بستري با تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان شهيد بهشتي كرمانشاه در سالهاي 1377 و 1378
  هاشم كازراني
 7. بررسي عفونتهاي انگلي و قارچي در بيماران رواني مزمن بيمارستان سيناي همدان در سال 82-81
  حشمت اله طاهر خاني، اميرحسين ظهيرنيا، محمد رضا سياوشي، خسرو سرداريان، اسكندر اميدي نيا، امير غياثيان، منصور نظري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *