مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 6، شماره 11

 1. تأثير بكارگيري الگوي اجرايي آموزش ضمن خدمت پرستاران، بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا… الاعظم (عج)
  حرمت سادات امامزاده قاسمي
 2. بررسي عوارض دوران بارداري و زايمان در مادران سنگين وزن در زايشگاه هاي شهر تهران
  بتول خدا كرمي
 3. نقش پرستار در مايع درماني
  شيوا سادات بصّام پور
 4. بررسي ميزان شيوع عفونت هاي باكتريايي در دستگاه تنفس شيرخواران تحت تهويه مكانيكي در يكي از بيمارستانهاي علومزشكي تهران سال 76-74
  رقيه كريمي
 5. بررسي شاخص DMFT در گروههاي سني مختلف
  فرزانه يوسفي
 6. بررسي شيوع تولد نوزادان كم وزن در زايشگاههاي شهر همدان در سال 1374
  هديه رياضي، غلامحسين صدري، مسعود سعيدي جم
 7. خواب به عنوان شاخص تسكين درد در شيرخوار
  زهرا دانشور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *