مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 10، شماره 29

 1. تخمين تابع توليد، در بيمارستان‌هاى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى اروميه
  محمد هاديان، محمودرضا گوهري، محمود يوسفي
 2. رضايتمندى مراجعه‌كنندگان به واحد پذيرش بيمارستان هاى آموزشى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى كاشان؛ 1385
  عباس شيخ طاهري، مهرداد فرزندي پور، فرحناز صدوقي
 3. به‌كارگيرى اصول و مفاهيم مديريت كيفيت فراگير در بخش مدارك پزشكى (بيمارستان‌هاى آموزشى دانشگاه علوم پزشكى ايران – سال 1384)
  مريم احمدي، مهتاب احمدي
 4. مطالعه ديدگاه كاربران نسبت به كيفيت نظام اطلاعات بيمارستانى در بيمارستان‌هاى آموزشى دانشگاه علوم پزشكى مشهد – 1385
  خليل كيميافر، غلامرضا مرادي، فرحناز صدوقي، فاطمه حسيني
 5. تعيين رابطه بين سبك‌هاى مديريتى با وظايف مديران دانشگاه علوم پزشكى كرمان
  محمود نكويي مقدم، مليكه بهشتي فر، زهرا شكوه سلجوقي
 6. طراحى سيستم اطلاعات مديريتى بحران‌هاى طبيعي
  مهدي ستايش برحقي، مهران كامكار حقيقي، محمد عليزاده
 7. بررسى استانداردهاى ساختار، محتوا و واژه‌نامه پرونده الكترونيك سلامت در سازمان‌هاى منتخب و ارائه الگوى مناسب براى ايران
  پيمان رضايي، مريم احمدي، فرحناز صدوقي
 8. عوامل آسيب‌هاى شغلى كاركنان بهداشتى، درمانى شبكه بهداشت و درمان هشترود: 1385
  احمد براتي مارناني، ابوالقاسم گرجي، فاطمه حسيني، جواد بابايي