مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانش و تندرستي « دوره 2، شماره 2

 1. نسبت هاي فعاليت آنزيم آرژيناز به فاكتورهاي بيوشيميايي سرم بيماران همودياليزي قبل و بعد از دياليز به عنوان شاخص هاي باليني جديد
  نعمت الله رزمي، سعيد نظيفي، حميد درازهي
 2. بررسي شيوع و خصوصيات درد گلو پس از بيهوشي عمومي از طريق لوله داخل تراشه در بيماران تحت عمل جراحي
  حسين باقري، جواد نوريان، حسين ابراهيمي، زينب مقصود طالقاني، گيتي آتش سخن
 3. بررسي ميزان آگاهي كاركنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه‌هاي پيش گيري از آن در اتاق ‏عمل
  حسين باقري، حسين ابراهيمي، ‌هانيه عموزاده، نجمه نجفي، آرزو دريساوي، سپيده عابدي، گيتي آتش سخن
 4. طراحي مدل تمرين هوازي در آب و بررسي نقش آن در بهبود افسردگي
  علي يونسيان، حميد كلاليان مقدم، مرتضي محمديون
 5. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و مهارت رابطين بهداشتي شهر شاهرود در مورد خودآزمايي پستان
  فاطمه علائي نژاد، مريم عباسيان، مهري دلوريان زاده
 6. بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار مراجعه‌كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر قم نسبت به روش‌هاي ختم بارداري
  محبوبه پورحيدري، آذر سوزني، امير كسائيان
 7. ارزيابي فرم كوتاه شده پرسش نامه درد مك گيل در زنان باردار نخست زاي مراجعه كننده به زايشگاه فاطميه شاهرود
  مريم كشاورز، علي دادگري، فرشته ميري
 8. بررسي اپيدميولوژيك موارد خودآزاري عمدي (مسموميت) در شهرستان شاهـرود
  سيد عباس موسوي، احمد خسروي، محمد حسين حسني، زهرا جهاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *