مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 14، شماره 28

 1. ارتباط‌ وضعيت‌ رواني‌-اجتماعي‌ مادران‌ با نتايج‌ حاملگي‌ آنان‌
  فاطمه‌ دباغي، هما صادقي‌، شايسته‌ جهانفر، حميد حقاني
 2. عوامل‌ مستعد كننده واژينيت‌ در استفاده‌ كنندگان‌ آي‌.يو.دي‌
  منصوره‌ يادآورنيكروش، عاطفه‌ طلوعي‌ فر، زهره‌ فيضي‌، روح‌انگيز جمشيدي
 3. درجه‌ تنش‌ زايي‌ عوامل‌ تنيدگي‌آور آموزش‌ باليني‌
  سيف‌ اله‌ كيقبادي، صديقه‌ سالمي، مريم‌ رصدي، محمود محمودي
 4. ارزشيابي‌ نحوه‌ مراقبت‌ از مسير وريدي‌ بيماران‌ توسط‌ كاركنان‌ پرستاري‌ در بخشهاي‌ كودكان‌
  پروين‌ تترپور، صديقه‌ سالمي، شاهرخ‌ مقصودي‌، عطر كار روشن‌
 5. آيا بازي‌ در كاهش‌ اضطراب‌ كودكان‌ بستري‌ موثر است‌؟
  صديقه‌ خنجري‌، فروغ‌ مولا، اقدس‌ دواچي، حميد حقاني‌
 6. استفاده‌ از نرمال‌ سالين‌ در ساكشن‌ لوله‌ تراشه‌ بر گازهاي‌ خون‌ شرياني‌ چه‌ اثري‌ دارد؟
  اكرم‌ نجف‌ يارندي، مرجان‌ تنوري‌ فرد، سلوا نيكپور، حميد حقاني
 7. بررسي‌ اشكال‌ مختلف‌ سوء رفتار با كودك‌ و برخي‌ عوامل‌ مستعد كننده‌ آن‌ در خانواده‌هاي‌ مراجعه‌ كننده‌ به‌ بيمارستانها و كلينيكهاي‌ آموزشي‌ شهركرد سال‌1378
  فرشته‌ آئين، فاطمه‌ دريس‌، ناهيد شاهقليان‌
 8. نگران‌ نباشيد، خوشحال‌ باشيد، هماهنگي‌ تفاوتها از طريق‌ حساس‌ شدن‌ به‌ شخصيتها
  اقدس‌ دواچي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *