مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 17، شماره 40

 1. بررسي آگاهي و عملكرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداري
  سميرا رحيمي، الهه سيد رسولي
 2. منافع بهداشتي IUD ها
  زهرا شاهواري
 3. بررسي درك پرستاران از آموزش به بيمار، عوامل تسهيل كننده و بازدارنده آن
  ليلا مردانيان دهكردي، آسيه سلحشوريان فرد، ژاله محمد عليها، فاطمه حسيني
 4. نيازهاي زنان مبتلا به سرطان پستان در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران
  ليلا ليل آبادي، فريبا نصيري زيبا، محبوبه نظري جيراني، فاطمه حسيني
 5. تاثير آموزش بر مبناي نقشه مفهومي در يادگيري نظري دانشجويان پرستاري
  آزاد رحماني، اسكندر فتحي آذر، عليرضا محجل اقدم
 6. ويژگي هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي زنان معتاد زنداني
  منصوره جمشيدي منش، پروين سليماني فر، فاطمه حسيني
 7. ميزان رضايت بيماران بستري در بخش هاي داخلي و جراحي از خدمات پزشكي و پرستاري
  معصومه صيدي، اكرم حيدري، سيد رضا رئيس كرمي
 8. بررسي دانش و نگرش مديران پرستاري در مورد اصول مديريت پرستاري و ارتباط آن با عملكرد مديريتي آنان از ديدگاه پرسنل پرستاري
  طاهره بقائي، اميررضا صالح مقدم، معصومه صيدي