مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره ، شماره 8

 1. بررسي تاثير آموزش تن آرامي بر سطح اضطراب آشكار دانشجويان سال اول پرستاري در بدو ورود به محيط باليني در سال 1377
  سرور احمد نژاد
 2. بررسي ميزان و چگونگي عملكرد زنان شاغل شهر تهران در مورد تست پاپانيكلائو و علل عدم انجام و يا انجام مرتب آن
  ندا مهرداد
 3. بررسي مقايسه اي افسردگي دانشجويان پرستاري كارآموز در عرصه (اينترشيب) در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران در سالهاي 77-1376
  نسرين سلماني باروق، ناهيد دوخت شريفي يستانك، فرزانه يوسفي، عباس مهران
 4. بررسي تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش ماماها پيرامون بيماري ايدز در بيمارستانهاي دانشگاهي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران
  شهناز گليان تهراني
 5. ارزش پيشگويي اندازه گيري وزن طي حاملگي در تشخيص عقب افتادگي رشد جنين
  مينو پاك گوهر
 6. جايگاه پرستار مشاور در آگاهي دادن به بيمار مبتلا به كاتاراكت و افزايش درك بيمار از عمل جراحي و مراقبتهاي مربوط به اين بيماري
  منصوره علي اصغرپور
 7. روشها و تكنيك هاي حفظ راههاي هوايي
  سادات ذكائي يزدي
 8. مقايسه آسم و ساير بيماريهاي مزم انسدادي ريه
  مرضيه شبان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *