مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره 5، شماره 50

 1. بررسي اثر برنامه غذايي محاسبه شده بر تغييرات وزني بيماران تحت درمان با فيكساسيون بين فكي
  مهران شكري، عبدالمحمد گچ كوبان
 2. بررسي ارتباط از شير گرفتن كودك با ميزان بروز اسهال در‌كودكان نوپا
  ستاره همامي، پوراندخت افشاري، سيد مهدي منجم زاده، سيد محمود لطيفي
 3. بررسي شيوع كم وزني وكوتاهي قد در شيرخواران 9 و 15 ماهه اهوازي
  سيد مهدي منجم زاده، محمد رضا آرامش
 4. بررسي شيوع نفروپاتي ديابتي در بدو تشخيص ديابت نوع 2 در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه ديابت اهواز
  حاجيه شهبازيان، حشمت اله شهبازيان، فرانك روشن پژوه
 5. درمانگاه بررسي ميزان فراواني كليه هاي نابجا در يك ارولوژي
  محمد علي حسيني، زاهد صفي خاني
 6. بررسي رابطه رتينوپاتي ديابتي با نفروپاتي ديابتي از نظر شيوع و شدت در بيماران ديابت نوع 2 در بيماران مراجعه كننده به كلينيك ديابت بيمارستان گلستان اهواز
  حشمت اله شهبازيان، مصطفي فقهي، حاجيه شهبازيان، عليرضا صادقي، آرزو كريمي مقدم، علي احمدزاده، محمود لطيفي، رضا اماني
 7. مقايسه دو روش تشخيصي هيستروسالپينگوگرافي و لاپاراسكپي از نظر عامل لوله‌ايي و پريتونئال در بيماران نازا
  روشن نيك بخت، تقي رازي، فاطمه قلمبر دزفولي، نسرين سحرخيز
 8. بررسي اثر ويتامين E بر رهايش گلوتامات در استرياتوم مغز و سفتي عضلاني در مدل حيواني بيماري پاركينسون
  محمد بدوي، عليرضا سركاكي، مهدي گودرزوند
 9. بررسي تاثير زاويه شروع و زاويه هدف بر اندازه‌گيري حس وضعيت مفصل زانو در مردان سالم
  كامبيز نيسي، اسماعيل ابراهيمي، شاهين گوهرپي
 10. تشخيص و تعيين فراواني جهش هاي بتا و آلفا تالاسمي و ساير هموبينوپاتي هاي شايع S و D و C در بيماران داوطلب اهوازي
  خدامراد زنديان، محمد پدرام، بيژن كيخاني
 11. بررسي ميزان بروز و ريسك فاكتورهاي ايجاد ديابت قندي پس از پيوند كليه
  حشمت اله شهبازيان، حاجيه شهبازيان
 12. گزارش 11 مورد بيماري ORF در 5 خانواده شهري ايراني
  محمد رضا شيرزادي، ناهيد پدرام
 13. گزارش يك مورد جسم خارجي باقي مانده در تنگي اول مري منجر به آبسه پارافارنكس
  حسن آبشيريني
 14. گزارش يك مورد نادر تومور استئوئيد استئوما در استخوان متاتارس پنجم پا
  سيد عبدالحسين مهدي نسب

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *