مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 2، شماره 7-8-9

 1. مشاهدات باليني در باب كشيدن دندان عقل نهفته
  محمود سياسي
 2. مراجعه به پزشك از طرف مقامات دادگستري
  ابراهيم چهرازي
 3. آغاز جراحي (بقيه از شماره قبل)
  نعمت الله كهاني
 4. تكلم و هوش و احساسات در حيوان و انسان
  حسين رضاعي
 5. تيفوس محرقه نيست
  علي مستشفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *