مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران « دوره 1، شماره 4

 1. بررسي هتروژنيستي سويه هاي مايكوباكتريوم كانزاسي جدا شده از نمونه هاي باليني با روش MEE
  محمد مهدي فيض آبادي، احمد رضا بهره مند، پروين حيدريه، حسين شجاعي
 2. مقـايسه نتايج روش هاي PCR و اگزاسيلين آگار اسكرينينگ در تعيين مقاومت به متي سيلين در سويه هاي استافيلوكوكوس اپيدرميديس ايزوله شده از كشت خون كودكان
  سعيد شجاع، محمد رضا نهائي، صفر فرج نيا، محمد آهنگر زاده رضايي، سولماز نيك وش
 3. بررسي مولكولي بتالاكتامازهاي PER، VEB، SHV وTEM در سويه‌هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونه ‌هاي زخم در دو بيمارستان تهران به روش PCR
  فرشـته شـاهچـراغي، وجيهه سادات نيك بين، فهيمه شورج
 4. تشخيص سريع پسودوموناس آئروژينوزا در نمونه هاي باليني بيماران مبتلا به سوختگي از طريق روش هيبريديزاسيون در موضع توسط پروب هاي فلوئورسنت(FISH)
  فرشته بديع، سيد مجتبي موسويان
 5. فراواني حضور كمپيلوباكتر ژژوني در مدفوع مبتلايان به اسهال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهرستان سمنان در سال1386
  غلامرضا ايراجيان، علي جزايري مقدس، اشرف السادات بهشتي، عالم تاج صالحيان، مسعود منعم، فاطمه قدس
 6. تشخيص باكتري هاي استاندارد عامل عفونت هاي ادراري با استفاده از پرايمرهاي فراگير
  هومن صديقيان، محمد رضا پورمند
 7. بررسي توليد نانوساختار S-layer در شرايط بي هوازي و 5 درصد CO2 در باكتري‌ Lactobacillus acidophilus ATCC4356
  موج خالقي، روحا كسري كرمانشاهي، سيد حميد زركش اصفهاني
 8. مقايسه فعاليت ضد باكتريايي دو مورد ضدعفوني كننده توليد داخل “Handsept” و توليد خارج كشور “Decosept”
  فاطمه ركوعي، سياوش رضايي، محمد علي كرباسيان، نور الهدي سدايي، عبدالعزيز رستگار لاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *