مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 5، شماره 3

 1. ارتباط پلي مورفيسم ( 3’UTR(1484insG از ژن پروتئين تيروزين فسفاتاز 1B با بيماري ديابت نوع2 ، مقاومت به انسولين و چاقي در يك جمعيتي از تهران
  عباس موسي پور، محمد تقي خاني، رضا مشكاني، شهره خاتمي، سالار بختياري، كريمه حقاني
 2. امكان سنجي پايش هاي بيولوژيكي به منظور بررسي ميزان مواجهه آبكاران با كروم
  فريده گلبابايي، مرضيه استادي، كاظم محمد، وجيهه استادي، مسعود ريسمانچيان، آرام تيرگر، سيد جمال الدين شاهطاهري
 3. فراواني آنتي بادي عليه ويروس هپاتيت C و عوامل خطر مربوط به آن در بيماران تالاسمي و هموفيلي استان مركزي
  كتايون صميمي راد، بابك شهباز، محمود محمودي، مهدي نوروزي، مسعود فياض واثقي
 4. تاثير عصاره الكلي زرشك برزخم ناشي از ليشمانيا ماژور در موش BALB/c
  ابراهيم كاظمي، صفرعلي طالاري، حسين هوشيار
 5. انگل هاي روده اي و شيوع آنها در كارگران شهرداري اصفهان
  غلامرضا مولوي، جعفر مسعود، ايرج موبدي، غلامرضا حسن پور
 6. ميزان نياز به درمان ريشه در دندان هاي مولر دايمي اول فك بالا و پايين در دانش‌آموزان 7 تا 11 ساله منطقه 6 تهران
  صديقه خدمت، مهدي بحريني
 7. وضعيت مديريت بهداشت محيط بيمارستان هاي استان قم
  محمد سليمي امرود، محمد عرب، فيض الله اكبري، حجت زراعتي، فرشته فرزيان پور
 8. جدا سازي باكتري هاي تجزيه كننده هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAH) از درياچه مهارلو و بررسي اثر غلظت نمك در تجزيه آن ها
  حميد محمدي، فرشيد كفيل زاده، الهام كديور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *