مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 13، شماره 42

 1. عوارض تزريق خون فاقد آنزيم G6PD در كودكان
  سيد حسام الدين نبوي زاده، مژگان صفري
 2. شناسايي و تعيين فراواني گونه هاي كانديدا جدا شده از بيماران به روش كروم آگار كانديدا
  سيدحسين ميرهندي، كوايچي ماكي مورا، محمدرضا شيدفر، ليلا حسين پور
 3. بررسي نقش پروتئين واكنشگر C بر روي حوادث قلبي عروقي در بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار مراجعه كننده به بيمارستان اكباتان همدان در طي چهارده روز پس از ترخيص در سال 1381
  بهشاد نقش تبريزي، فرزاد امامي
 4. بررسي اثرات تزريق سوبستراي رنين در هسته آميگدال مركزي بر فشارخون شرياني و ضربان قلب در موش صحرايي مبتلا به پرفشاري خون كليوي ـ عروقي
  بهنام حشمتيان، محسن پرويز، سيدمرتضي كريميان، منصور كشاورز، حميد سوهانكي
 5. مقايسه مدت زمان جوش خوردن در شكستگي هاي تنه استخوان ران با استفاده از دو روش پيچ و پلاك و ميله داخل استخواني فيكس شونده
  سيدحميد موسوي، حميدرضا رسته
 6. نقش نيتريك اكسايد و ذخاير داخل سلولي كلسيم در اثر حفاظتي عصاره آبي گياه درمنه بر پاسخ انقباضي حلقه هاي آئورتي به آگونيست آلفا 1 – آدرنوسپتور در موشهاي صحرايي ديابتي
  توراندخت بلوچ نژاد مجرد، مهرداد روغني، فروزان صادقي محلي
 7. اثر دگزامتازن بر تهوع واستفراغ وكيفيت تغذيه دهاني بعد از عمل جراحي آدنوتونسيلكتومي
  محمدرضا فاضل، احمد يگانه مقدم، زهرا فرقاني، فرهاد فراهاني
 8. بررسي ديدگاههاي مردم شهر همدان در مورد روشهاي مؤثردر كاهش عرضه و تقاضاي مواد مخدر
  عليرضا رحيمي، علي قلعه ايها، فرشيد شمسائي، محمد كاظم ضرابيان
 9. بررسي عوامل استرس زاي محيط آموزشي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي همدان
  محسن دالبند، عبدالله فرهادي نسب
 10. بررسي ميزان كفايت دياليز در بخش همودياليز بيمارستان اكباتان همدان
  سيدرضا برزو، محمود غلياف، رويا اميني، ميترا زنديه، بي تا تركمان
 11. بررسي اپيدميولوژيك اقدام كنندگان به خودكشي بستري در بيمارستان سينا همدان از سال 1380 تا 1381
  علي قلعه ايها، فاطمه بهروزي فرد
 12. بررسي فراواني بيماري لنفوم در بيمارستانهاي آموزشي شهر همدان طي سالهاي 82-1372
  حميدرضا عبدالصمدي، پژمان بكيانيان وزيري
 13. گزارش يك مورد سندرم كارسينوم بازال سل متعدد
  اكرم انصار، محمود فرشچيان، مرتضي فريدون نژاد