مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم « دوره 1، شماره 1

 1. بررسي فراواني نسبي علائم افسردگي در دانشجويان پزشكي وپزشكان فارغ التحصيل
  محسن معروفي
 2. شب ادراري در كودكان سنين دبستان شهر جهرم و فاكتورهاي موثر بر آن
  فاطمه امام قريشي
 3. بررسي ميانگين سن منارك در ميان دانش آموزان مدارس راهنمايي و متوسطه در شهر شيراز در سال 1373
  زهرا زارعيان، صديقه دهباشي
 4. بررسي تاثير آموزش اصول بهداشت فردي به دانش آموزان بر آگاهي و عملكرد خانوادهايشان در شيراز 1382
  سعيد سبحانيان، ليلي مصلي نژاد
 5. بررسي نتايج حاصل از پيوند استخوان مصنوعي 1 در درمان بيماريهاي استخوان
  سيد عليرضا ابراهيم زاده، محمدتقي خسرواني مقدم، ابوالحسن برجيان
 6. بررسي سرعت هدايت عصبي 1 در بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليه و افراد با سابقة پيوند كليه
  وحيده توپچي‌زاده، محمد صادق صديق مستوفي، حسن اركاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *