مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 14، شماره 3

 1. تكانشگري و ابزارهاي گوناگون ارزيابي آن: بازبيني ديدگاه‌ها و بررسي‌‌هاي انجام‌شده
  حامد اختياري، مهرناز رضوان‌فرد، آذرخش مكري
 2. ارتباط شاخص‌هاي تكانشگري و رفتارهاي مخاطره‌جويانه با شدت ولع مصرف درگروه‌هاي مختلف معتادان به مواد افيوني
  آذرخش مكري، حامد اختياري، هانيه عدالتي، حبيب گنجگاهي، پريسا نادري
 3. بررسي مناطق مغزي درگير در ولع مصرف معتادان تزريقي هرويين به‌وسيله تصويربرداري مغزي عملكردي
  حامد اختياري، آرين بهزادي، حبيب گنجگاهي، آذرخش مكري، هانيه عدالتي، مرتضي بختياري، نغمه ربيعي، محمدعلي عقابيان
 4. اثربخشي درمان گروهي شناختي- رفتاري بهبود مهارت‌هاي مقابله‌اي و پيش‌گيري از عود در افراد معتاد
  احمد عاشوري، جواد ملازاده، نورا… محمدي
 5. قايسه ويژگي‌ها و اختلال‌هاي شخصيت و راهبردهاي مقابله‌اي معتادان خودمعرف و گروه بهنجار
  عباس بخشي‌پور رودسري، مجيد محمود عليلو، سيد سجاد ايراني
 6. تباط ميزان ولع مصرف با ابعاد مختلف شدت اعتياد در معتادان تزريقي هرويين
  آذرخش مكري، حامد اختياري، هانيه عدالتي، حبيب گنجگاهي
 7. پيش‌بيني بهبودي يا بازگشت به سوءمصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجاني و رويارويي مذهبي
  محمدآقا دلاورپور، مرضيه سلطاني، مسعود حسين‌چاري
 8. ويژگي‌هاي روانسنجي فرم كوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي
  اميد شكري، فريبرز گراوند، زهرا نقش، رضا علي طرخان، مريم پاييزي
 9. يي و پايايي نسخه‌هاي فارسي پرسش‌نامه‌هاي آيزنك، بارت، ديكمن و زاكرمن در تعيين رفتارهاي مخاطره‌جويانه و تكانشگري
  حامد اختياري، هومن صفايي، غلامرضا اسماعيلي جاويد، محمدكاظم عاطف‌وحيد، ‌هانيه عدالتي، آذرخش مكري
 10. ساخت و بررسي كارآيي پنج آزمون تصويري ارزيابي ولع‌ مصرف در معتادان مواد افيوني
  حامد اختياري، ‌هانيه عدالتي، آرين بهزادي، هومن صفايي، مهري نوري، آذرخش مكري
 11. نگرش و رفتارهاي پر خطر دانش‌آموزان راهنمايي و دبيرستان تبريز در ارتباط با مواد مخدر
  حسين جباري بيرامي، فريبا بخشيان، رضاقلي وحيدي، اصغر محمدپور اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *