مقالات بر حسب مجله

 • ارزيابى خستگى در كارگران يك شركت سازنده تجهيزات و تابلو هاى برق
  مهدي قاسم خاني، مرضيه ضيائيون
 • ايمنى و حفاظت فردى در كارگران كارگاههاى تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان بابل
  سيدرضا حسيني، مهران داداشپور
 • بررسى اثرات و عوارض بهداشتى ناشى از مواجهه شغلى با ميدانهاى مغناتيسى ايستا در يكى از واحدهاى توليد كلر
  فريد اميرزاده، عليرضا چوبينه
 • آناليز پارتيكلهاى ته نشين شده در بافت ريه كارگران مبتلا به سيليكوزيس
  عطا ءاله نايب زاده، آندره دوفره، پريچا لوسروانيچ، بروس كيس
 • بررسى هاى آلودگى انگلى روده در كاركنان مراكز تهيه و توزيع غذايى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى ايلام در سال 1380
  فرزاد شيدفر، ماشاءاله عقيلي نژاد، راضي ناصري فرد
 • بررسى شيوع اختلالات اسكلتى عضلانى در كارگران چكش كار يك كارخانه توليد سيمان
  مهدي قاسم خاني، مريم رحيمي، محبوبه مسيب زاده
 • ارزيابى وضعيت بدن در حين كار از نظر ارگونوميكى در كارگران كارخانه مهيامان به روش OWAS
  احسان اله حبيبي، پروين احمدي نژاد
 • ارزشيابى برنامه هاى آموزشى كاركنان بيمارستانها در مديريت حوادث غير مترقبه
  حسين درگاهي، جبرائيل نسل سراجي
 • مطالعه ى ديناميك هوا در بخشهاى خاصى از يك تونل راه با استفاده از مدل فيزيكى
  محمد جواد جعفري، حسين كنعاني مقدم، ل ا ماسلف
 • بررسى شاخصهاى استرس حرارتى و اعتبار سنجى آنها در واحد ريخته گرى مجتمع فولاد مباركه
  اردشير كلانتري، محمدرضا صادقي علي آبادي
 • بررسى نقش خطاهاى انسانى در بروز حوادث ناشى از كار و تاثير آموزش ، مشاركت و پايش رفتار كارگران بر ميزان بروز و شدت حوادث در شركت پتروكاران
  محمد حسن حيدري، علي اصغر فرشاد، پري شفايي غلامي
 • مطالعه ى تجربى تعيين ميزان كارايى تونل باد با استفاده از آنمومتر ليزر داپلر دو مؤلفه اي
  محمد پور مهاباديان
 • ارزيابى شاخص بلند كردن بار كمپلكس بر اساس معادله حمل بار NIOSH در صنايع نوشابه سازى اهواز
  داوود افشاري، محمدرضا حافظي، مريم عمو زاده