مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 14، شماره 2

 1. اثر تداخلي مرفين و نيتريك اكسايد بر رفتار تغذيه اي در رتهاي نر
  محمد صوفي آبادي، حسن جهاني هاشمي، محمد حسين اسماعيلي، هاشم حق دوست يزدي
 2. مقايسه اثربخشي داروي گياهي (كرفس، زعفران و انيسون ) و كپسول مفناميك اسيد بر شدت ديسمنوره اوليه
  ناهيد خداكرمي، فريبرز معطر، عطا ا.. قهيري
 3. بررسي كفايت دياليز و ارتباط آن با نوع صافي در بيماران همودياليزي مراجعه كننده به بيمارستان 22 بهمن گناباد
  عليرضا مسلم، محسن نقوي، مهدي بصيري مقدم، معصومه قرچه، كوكب بصيري مقدم
 4. برآورد طول عمر و همبسته هاي آن در مبتلايان به سرطان معده با استفاده از روش جدول عمر
  بي‍ژن مقيمي دهكردي، عبدالرضا رجائي فرد، سيد حميد رضا طباطبائي، بهرام ضيغمي، آزاده صفائي، سيد ضياءالدين تابعي
 5. بررسي اثرات احتمالي ميدانهاي الكترومغناطيسي (EMF) بر آپوپتوزيس بافت لثه در موش صحرايي
  علي انيسيان، آرش خاكي، شهرام قراجولو، امير افشين خاكي، رضا صحي زاده، ليلا جوادي
 6. ارزيابي ارگونوميكي وضعيتهاي انجام كار به روش ربا در آرايشگران شهر بيرجند
  محمدرضا ميري، محمدحامد حسيني، غلامرضا شريف زاده
 7. عوامل فرهنگي مؤثر بر استقرار شش سيگما در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  امير اشكان نصيري پور، محمد حسين مهرالحسني
 8. نتيجه درمان بلند مدت استفاده از اليزاروف در عدم جوش خوردگي هاي عفوني تي بيا
  محمد حسين ابراهيم زاده، علي بيرجندي نژاد
 9. تأثير دو روش آموزش مبتني بر شبيه سازي و سنتي بر ميزان مهارت دانشجويان مامايي در انجام معاينات لگني
  فاطمه عرفانيان، طلعت خديوزاده
 10. بررسي شدت و فراواني انواع خشونت خانوادگي در طي حاملگي
  حميدرضا بهنام، وحيده مقدم حسيني، عاطفه سلطاني فر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *