مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 9، شماره 12

 1. بررسي عوامل خانوادگي موثر بر بروز عفونتهاي مجاري ادراري در اطفال زير 6 سال مراجعه كننده به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران (1372)
  حميرا خدام، معصومه رحيمي نيا، مهشيد جعفرپور، پرويز كمالي
 2. شش قدم ساده در تفسير گازهاي خوني
  زهرا پيشنمازي
 3. مراقبت هاي بهداشتي ژنيكولوژي از زنان معلول
  صديقه نراقي
 4. بررسي عوامل تنيدگي آور مرحله قبل از عمل از ديدگاه بيماراني كه تحت عمل جراحي عمومي قرار گرفته اند و در بخش هاي جراحي بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران بستري مي باشند (1372)
  نسيرين تجدد، آناهيد كريمي، مريم عاليخاني، محمود محمودي
 5. بررسي عادات رفتاري مبتلايان به فشار خون بالا مراجعه كنندگان به درمانگاههاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه (1372)
  زهره سعيدي، فرحنده مهري، فاطمه جوادي، پرويز كمالي
 6. آيا ما از بتادين زياد استفاده مي كنيم؟
  فريده جزء كبيري
 7. بررسي و مقايسه مشكلات پرستاران شاغل در بخشهاي اورژانس و مراقبتهاي ويژه قلبي هنگام ارائه مراقبت به بيمارانيكه دچار ايست قلبي و تنفسي شده اند، در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران (1372)
  مهرداد رفعتي رحيم زاده، سلوانيكپور، مريم عاليخاني، محمود محمودي
 8. آموزش بهداشت عادتهاي غذائي بچه ها
  صغري نيك پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *