مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 21، شماره 54

 1. “خودكفايتى شيردهى” و “استرس درك شده” در مادران نخست زا
  فريده باستاني، فرشته جهدي
 2. عوامل تنش زاى حرفه مامايي از ديدگاه دانشجويان دانشگاههاى علوم پزشكى شهر تهران
  صديقه اميرعلي اكبري، كتايون ارفعي، حميد علوي مجد
 3. تأثير ساكشن لوله داخل ناى بر وضعيت هموديناميك واكسيژناسيون خون شرياني
  شهرام اعتمادي فر، شهناز نعمتي، يوسف اصلاني، حسينعلي مهرعليان
 4. ارتباط سطح هماتوكريت سه ماهه اول و سوم باردارى با پره اكلامپسي
  معصومه گودرزي، احمدرضا يزدان نيك، نصرالله بشر دوست
 5. تأثير مشاركت دانش آموزان دختر بر ميزان مصرف ميوه و سبزى در خانواده
  طاهره قليپور، منيره انوشه، فضلالله احمدي
 6. درك از مفهوم سلامت در نوجوانان خرم آبادي: مطالعه كيفي
  سرور پرويزي، فريبا سپهوند، اكرم ثناگو، نغمه رزاقي
 7. تأثير ماساژ پشت به روش Slow-stroke بر پرفشارى خون سالمندان
  محمدرضا يگانه خواه، فرحناز محمدي شاهبلاغي، حميدرضا خانكه، مهدي رهگذر
 8. علل انسداد روده در كودكان
  آذر نيك آور
 9. تأثير به كارگيرى روش ارزشيابى “بارس” بر مهارت‌هاى مديريتى دانشجويان در كارآموزى مديريت پرستاري
  زهره ونكي، حرمت السادات قاسمي، راضيه اميني اميني
 10. ارتباط مصرف مواد غذايى غنى از ويتامين E با ابتلا به پره اكلامپسى و اكلامپسي
  صغري نيكپور، زهرا عطارودي كاشاني، سوسن پارسائي، شرافت بيگم مختارشاهي، حميد حقاني
 11. تأثيرآموزش مراقبت از خود از طريق فيلم ويديويى بركيفيت زندگى و مشكلات جسمى بيماران تحت درمان با همودياليز
  شهرام براز پردنجاني، عيسي محمدي، بهروز برومند
 12. مقايسه فعاليتهاى ورزشى قبل از باردارى تا سه ماهه اول پس از زايمان
  سارا اسماعيل زاده ساعيه، سيمين تعاوني، زهرا احمدي، حميد حقاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *