مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 10، شماره 14-15

 1. بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با روشهاي مقابله اي بكار گرفته شده توسط پرستاران شاغل در بيمارستانهاي سوانح و سوختگي تهران و مقايسه آن با بهياران شاغل در اين بيمارستانها سال 1372
  فروغ رفيعي، مريم عاليخاني، مليحه السادات موسوي، محمود محمودي
 2. بررسي و مقايسه اثر كاربردي و عوارض انواع آي.يو.دي. هاي ايراني و خارجي در زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي تنظيم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1372
  سيمين تعاوني، شمس الملوك جلال منش، پروين پدوئيم، منصوره يادآور نيكروش، محمود محمودي
 3. بررسي دلايل موثر بارداري مجدد مادران كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور در مراجعين به درمانگاههاي خون بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال 1371
  فرشته فرماني، فرنگيس شاهپوريان، الگا داود، پرويز كمالي
 4. بررسي مراقبتهاي ارائه شده به زنان باردار بستري و مبتلا به بيماري قند در سه ماه آخر بارداري در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر در شهر تهران سال 1372
  سارا جان محمدي، ‌شفيقه هروآبادي، فاطمه دباغي، محمود محمودي
 5. آلودگي هوا و سكته هاي قلبي
  فرخنده مهري
 6. تعيين تاثير استفاده از فشار قله رحم در ايجاد عوارض در زنان از بدو ورود به اتاق زايمان تا زمان ترخيص در يكي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1372
  فريده پارسائي،‌ اكرم يارندي، ملك تاج مشكبيد، ‌محمود محمودي
 7. شناخت درد قلبي ناشي از انفاركتوس ميوكارد و تدابير پرستاري لازم در بيمارستانهاي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1373
  مهري حيدري، سلوا نيكپور، اكرم يارندي، پرويز كمالي
 8. بررسي عوامل موثر بر عدم كفايت شير مادر تا 6 هفته پس از زايمان، در مراجعين به مراكز بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال 1372
  مهوش دانش كجوري، ملك تاج مشكبيد، رخشنده محمدي، محمود محمودي
 9. بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر دانش، نگرش و عملكرد بهياران در مورد كنترل عفونتهاي بيمارستاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي درماني ايران سال (1373)
  ثريا حسيني شاملو، علينه ژوزف نيا، مريم عاليخاني، محمود محمودي
 10. بررسي ميزان آگاهي دانشجويان مامائي در مورد مراقبتهاي دوران بارداري، حين و پس از زايمان زنان مبتلا به بيماري ايدز در دانشكده هاي پرستاري، مامايي دانشگاههاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1372
  فرشته جهدي، پروين پدوئيم، منصوره يادآور نيكروش، پرويز كمالي
 11. بررسي ميزان دانش، نگرش و عملكرد پرستاران در مورد مراقبت از بيماران سالمند در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي واقع در تهران سال 2-1371
  محبوبه محتشمي، منصوره سيدالذاكرين، فرخ سهيل ارشدي، پرويز كمالي
 12. بررسي دلايل مراجعه زوجين جهت مشاوره به مراكز ژنتيك شهر تهران در سال 1373
  طاهره امير حسيني، مهين دخت روشني نژاد، مظهري، پرويز كمالي
 13. تازه هاي جراحي كولوركتال
  اكرم مرباغي
 14. بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمايي نسبت به رفتار والدين با آنها در سن بلوغ در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران 1373
  سيده صديقه ثابت قدم، فاطمه عباسي مرني، فرخنده مهري، پرويز كمالي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *