مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 13، شماره 20

 1. بررسي ميزان آگاهي پرستاران بخشهاي اطفال از مفهوم سوء رفتار با كودك در بيمارستانهاي آموزشي تهران، سال 1367
  فريده باستاني، فاطمه دباغي، زرين تاج كيهاني دوست، محمود محمودي
 2. بررسي ارتباط بين ميزان رعايت نكات بهداشتي پيشگيري كننده از انتقال ويروس هپاتيت «ب» توسط بيماران همودياليزي آنتي ژن مثبت با ميزان شيوع عفونت هپاتيت «ب» در بين اعضاي خانواده ايشان در تهران سال 1372
  فرزانه نقيبي، ربابه شكرابي، فهيمه رحيمي ها، پرويز كمالي
 3. بررسي نگرش زنان باردار نسبت به نقش مادري با بروز و مدت زمان تهوع و استفراغ در مراجعين به مراكز بهداشتي – درماني شهر ساري سال 1372
  صغري خاني، معصومه رحيمي نيا، الگا داود، محمود محمودي
 4. بررسي وضعيت اجراء و رعايت احكام اسلامي و موازين شرعي از نظر پرستاران و بيماران در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران (1371)
  نرگس توانا، فاطمه دباغي، محمد مهدي اصفهاني، محمود محمودي
 5. بررسي اثر آنتاگونيستي فلومازنيل بر ريكاوري بيماران بالاي 50 سال با جراحي كوتاه مدت سرپائي كه بنزوديازپين دريافت نموده اند در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران (1372)
  مهري منعمي، ولي اله حسني، فاطمه دباغي، محمود محمودي
 6. پرتو درماني و ايجاد احساس ايمني
  زهرا اردوبادي نيا
 7. بررسي رشد و تكامل كودكان 15 ماهه اي كه تداوم تغذيه با شير مادر داشته اند در مراجعين به مراكز بهداشت و درمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال 1373
  شعله شكرابي، فرخنده اقدس دواچي، محمود محمودي
 8. بررسي تاثير آگاهي مادران بر چگونگي انجام واكسيناسيون فرزندان خود در مراجعين به مراكز بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1372
  فاطمه افرادي، فاطمه جوادي، فاطمه دباغي، محمود محمودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *