مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 15، شماره 1

 1. درك بيماران تحت درمان با همودياليز از حمايت اجتماعي
  فروغ رفيعي، معصومه رامبد، فاطمه حسيني
 2. بررسي اثر ويتامين E در درمان ديسمنوره اوليه
  فريده اخلاقي، ناهيد زيرك، شوكت ناظميان
 3. مقايسه درك پرستاران و نوجوانان بيمار بستري از اهميت و رعايت حريم بيمار
  رقيه كريمي، ناهيد دهقان‌نيري،زهرا دانشور عامري، عباس مهران، تابنده صادقي
 4. نگرش اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران به تدريس از طريق نظام يادگيري الكترونيكي تركيبي
  ميترا ذوالفقاري، محمدرضا سرمدي، رضا نگارنده، بهمن زندي، فضل‌الله احمدي
 5. كيفيت زندگي در زنان باردار
  فاطمه عباس‌زاده، اعظم باقري، ناهيد مهران
 6. رضايت شغلي پرستاران ايران
  غضنفر ميرزابيگي، صديقه سالمي، مهناز سنجري، فاطمه شيرازي، شيوا حيدري، صديقه ملكي
 7. تأثير مدل همكار آموزشي باليني بر پيامد آموزش باليني دانشجويان پرستاري
  زهرا راهنورد، سرور احمدنژاد آبكنار، عباس مهران
 8. عوامل استرس‌زا و ارتباط آن با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
  عفت صادقيان، علي حيدريان‌پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *