مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري « دوره 10، شماره 3

 1. بررسي بيان IDO در جفت طي بارداري در موش: يك بررسي ايمونوهيستوشيميايي
  Shayda Hemmati, Mahmood Jeddi-Tehrani, Ebrahim Torkabadi, Jamileh Ghassemi, Golnaz Ensieh Kazemi sefat, Parivash Danesh, Leila Barzegar Yarmohammadi, Mohammad Mehdi Akhondi, Amir Hassan Zarnani
 2. الگوي فسفريله شدن تيروزين در پروتئين‌هاي جدا شده از اسپرم مردان نرمواسپرمي و تراتواسپرمي
  Sepideh Jabbari, Mohammad Reza Sadeghi, Mohammad Mahdi Akhondi, Azadeh Ebrahim Habibi, Naser Amirjanati, Niknam Lakpour, Lima Asgharpour, Ali M. Ardekani
 3. توليد نوتركيب يك پروتئين‌ اختصاصي بيضه موش (mTEX101) به منظور توليد آنتي‌بادي
  Leila Barzegar Yarmohammadi, Mohammad Hossein Modarresi, Saeed Talebi, Reza Hadavi, Mahyar Ostad Karampour, Ahmad Reza Mahmoudi, Mohammad Mehdi Akhondi , Hodjattallah Rabbani, Mahmood Jeddi-Tehrani
 4. كلونينگ و آناليز توالي ژن كدكننده پروتئين متصل شونده به ليپيد در بيضه انسان
  Farkhondeh Pouresmaeili, Tahereh Khalili, Mahmood Jeddi Tehrani, Mojgan Bandehpour, Jamileh Ghasemi, Fatemeh Salehi-Niya
 5. بررسي ارتباط غلظت پرولاكتين و هورمون‌هاي تيروييدي با الگوي عادات ماهيانه در زنان نابارور
  Binita Goswami, Suprava Patel, Mainak Chatterjee, B.C. Koner, Alpana Saxena
 6. مروري بر اپيدميولوژي ناباروري اوليه در ايران
  Kazem Mohammad, Ali Ardalan
 7. عوامل استرس زاي محيطي و درك درد زايمان در زنان نخست زا و چندزا
  Manizheh Pirdel, Leila Pirdel
 8. گزارش دو مورد بارداري موفقيت‌‌آميز در گيرندگان پيوند كبد در ايران
  Zahra Tayebi, Seyyed Alireza Taqhavi, Shirin Shahbazi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *