مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 22، شماره 58

 1. حمايت اجتماعي درك شده در بيماران تحت همودياليز
  معصومه رامبد، فروغ رفيعي
 2. كشف عوامل بازدارنده به كارگيري نتايج تحقيق در عملكرد باليني پرستاران
  ندا مهرداد، مهوش صلصالي
 3. موانع آموزش بيمار در بخش هاي سي سي يو و پست سي سي يو: يك مطالعه گرانددتئوري
  منصوره اشقلي فراهاني، عيسي محمدي، فضل الله احمدي، مجيد ملكي، ابراهيم حاجي زاده
 4. اثر بخشي مراقبت هاي بهداشتي از زنان باردار در نظام سلامت ايران
  فريبا بخشيان، حسين جباري
 5. بررسي تاثير تماس پوستي پياز بر احتباس حاد ادراري بيماران مرد پس از كاتتريسم قلبي
  محمدتقي ساربان حسن آبادي، صديقه عاصمي، ليلي بريم نژاد، فاطمه حسيني، معصومه رامبد
 6. كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به سكته قلبي مراجعه كننده به دانشكاه علوم پزشكي شهركرد
  معصومه گودرزي، احمدرضا يزدان نيك، شراره دوازده امامي
 7. عوامل سبك زندگي مرتبط با ابتلا به استئوپروز در زنان
  صغري نيكپور، فاطمه نصراللهي، شعله شكرآبي، حميد حقاني
 8. حمايت‌هاي پرستاري از مادران داراي نوزاد نارس بستري در NICU
  ليلا وليزاده، معصومه اكبر بگلو، مليحه اسداللهي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *