مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 5، شماره 2

 1. بررسي ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهرستان كرج از حقوق بيمار
  ميترا پارسي نيا، ماندانا گودرزي، غلامرضا بابايي
 2. مقايسه اثر درماني فنوباربيتال و فتوتراپي با فتوتراپي در درمان هيپر بيلي روبينمي غير هموليتيك نوزادان ترم
  نادر پاشاپور، علي آقايار ماكوئي، علي آخوندي، سريه گل محمدلو
 3. بررسي ميزان شيوع و شدت افسردگي در دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اروميه
  زكيه رستم زاده، رحيم خليل زاده
 4. بررسي عوامل منجر به فرسودگي شغلي و نقش آموزش در ارتقاء سلامت پرستاران شاغل بيمارستان طالقاني اروميه
  حسن رفيعي، منصوره وظيفه اصل، زهرا مشيري، ايرج پاشاپور نيكو
 5. بررسي ارتباط مشخصه هاي رواني اجتماعي محيط كار و عملكرد سلامتي پرسنل پرستاري شاغل در بيمارستان هاي دولتي شهرستان تربت حيدريه در سال 1384
  صديقه عباسپور، مجيد حسن زاده
 6. بررسي و مقايسه آگاهي و عملكرد پيرايش گران مرد و آرايش گران زن نسبت به بيماري ايدز و راه هاي پيشگيري از آن
  رقيه صديفي، فاطمه صفرعليزاده، حميده پرتواعظم
 7. مشكلات اجتماعي در كودكان چاق و داراي اضافه وزن
  آذر مرادي، به يانه سيد اميني، ايوب مالك، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *